Jeugdwerkloosheid

Jongeren tot 27 jaar in een kwetsbare positie hebben vaker moeite met het behalen van een startkwalificatie en daardoor ook met het vinden van werk of participatie. Jongeren zonder startkwalificatie en jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleiding en mbo hebben meer moeite met het vinden en behouden van werk. Ook voor thuiszitters, voortijdig schoolverlaters uit het reguliere voorgezet onderwijs en jongeren met een beperking is het vinden en behouden van werk moeilijk. Dit geldt ook voor specifieke groepen jongeren, zoals jongeren uit detentie en migrantenjongeren. 

Jeugdwerkloosheid in cijfers

In 2018 was 7,2 procent van de 15 tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. In 2017 ging het om 8,9 procent van de 15 tot 25-jarige beroepsbevolking die zonder werk zat. 

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Ruim 400.000 jongeren tussen de 16 en 30 jaar waren in 2016 niet economisch zelfstandig. Het aantal jongeren dat niet economisch zelfstandig is neemt toe met de leeftijd en wordt stabiel vanaf ongeveer 24 jaar, wanneer de meeste jongeren geen onderwijs meer volgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Het blijkt dat jongeren met problemen op meerdere gebieden, een grotere kans hebben om niet economisch zelfstandig te zijn. Economisch niet-zelfstandige jongeren zijn vaker vrouw, vaker laagopgeleid en hebben vaker multiproblematiek. Twee derde van deze jongeren werkt wel, maar te weinig om economisch zelfstandig te zijn.