Betrokken organisaties

Jongeren zijn sociaal sterker en economisch zelfstandiger als zij werken. Meer jongeren aan het werk, dat is dan ook waar gemeenten, werkgevers, partners in sociale zekerheid en onderwijs voor staan. Daarom werken zij samen om continuïteit in hulp en begeleiding te bieden in de overgang van onderwijs naar passend werk. Met speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.

Gemeenten zijn mede verantwoordelijk voor arbeidsparticipatie. Zij hebben het contact met scholen en werkgevers in de regio nodig om jongeren te begeleiden. Werkgevers moeten rekening houden met de Wet banenafspraak, waarin afspraken zijn gemaakt om extra banen te creëren voor mensen met een beperking. 

Op basis van maatwerk bepalen gemeenten wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking kan komen. Hierbij is samenwerking op regionaal niveau nodig: werkgevers kunnen niet met iedere afzonderlijke gemeente en ieder UWV waar zij mee te maken krijgen, zaken doen. Zij hebben vanuit de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo wettelijke verplichtingen. 

Tip

Doe de Participatiescan

De Participatiescan is een online actie- en analysetool om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. Samen met netwerkpartners bekijk je de actuele situatie in jouw regio. Na het doorlopen van de scan heb je een concrete verbeteragenda. 

Doe de scan op participatiescan.com

Verantwoordelijkheden UWV en gemeenten

Het UWV is de uitvoeringsinstantie voor werknemersverzekeringen. Wanneer een jongere een ziekte of handicap heeft en daardoor moeite heeft met het vinden of behouden van werk kan hij bij het UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om ondersteuning te krijgen. Het UWV beoordeelt vervolgens of de jongere mogelijkheden heeft om te werken. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning bij het vinden en behouden van werk aan iedereen die kan werken en zo nodig voor het aanvragen van een bijstandsuitkering voor jongeren vanaf 18 jaar. Dit is vastgelegd in de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking te laten werken bij gewone werkgevers. Gemeenten dienen aanvragen in bij het UWV voor beschut werk, ondersteunen het UWV bij het aannemen van Wajonger, behandelen loonkostensubsidie aanvragen en bieden extra banen. 

Arbeidsmarktregio's

De regierol bij het vinden en behouden van werk ligt bij de gemeente. Met het UWV vormen gemeenten in Nederland arbeidsmarktregio’s. Het werken in regio’s maakt het lokaal en regionaal vormgeven van beleid en het maken van afspraken rond arbeidstoeleiding, arbeidsparticipatie en het tegengaan van (jeugd)werkeloosheid mogelijk. 

Wajong

Wanneer de jongere voor het 18e jaar of tijdens een studie een ziekte of handicap heeft, en daardoor nooit kan werken, heeft de jongere recht op een Wajonguitkering. Wanneer het UWV oordeelt dat de jongere wel kan werken, maar daarbij hulp of begeleiding nodig heeft, is de gemeente verantwoordelijk om deze begeleiding te bieden. 

Indicatie banenafspraak

Het UWV beoordeelt ook of een jongere een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Deze indicatie is bedoelt voor jongeren waarvan de verwachting is dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Met de indicatie wordt een jongere opgenomen in het doelgroepenregister. Daarmee komt de jongere in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak, de zogenaamde garantiebaan. Werkgevers die een jongere uit het doelgroepenregister in dienst nemen krijgen financiële ondersteuning. Deze financiële ondersteuning maakt het aantrekkelijk voor werkgevers om iemand uit het doelgroepenregister in dienst te nemen. Het UWV beheert het doelgroepenregister en de begeleiding van jongeren ligt bij de gemeente. 

Beschut werk

Het UWV beoordeelt daarnaast de aanvragen voor beschut werk die de gemeente indient. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een beperkingen die alleen in een beschermde omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.

Regionale werkbedrijven

De 35 regionale werkbedrijven vormen de schakel tussen een werkgever en mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag willen, dan wel in aanmerking komen voor beschut werk. Dit is vastgelegd in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). In een regionaal Werkbedrijf werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en scholen uit één regio.

Deze partijen maken samen afspraken over de begeleiding van mensen met een beperking naar de extra banen. Zo kunnen gemeenten binnen een regio allemaal op dezelfde manier deze begeleiding uitvoeren. Werkgevers in een regio krijgen bijvoorbeeld één vast loket voor het aanmelden van vacatures voor arbeidsgehandicapten. De regionale Werkbedrijven sluiten aan op de arbeidsmarktregio’s. Zo worden mensen met een arbeidsbeperking succesvol naar de extra banen uit het sociaal akkoord geleid.

Route-Educatie-Arbeid colleges

Route-Educatie-Arbeid (REA) Colleges bereiden jonggehandicapten, die ernstige belemmeringen ondervinden bij het volgen van regulier onderwijs als gevolg van psychische dan wel lichamelijke beperkingen, voor op een baan. Het UWV en de gemeenten beslissen of een jongere in aanmerking komt voor onderwijs op een REA College. De studenten van de REA Colleges kunnen een diploma of certificaat van een beroepsopleiding behalen.