Aanpak 16-27

De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten. 

Ondersteuning van kwetsbare jongvolwassenen

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Het ontbreekt kwetsbare jongeren vaak aan een eigen netwerk dat hen daarbij ondersteunt. Wij ondersteunen deze jongeren bij het vinden van een stabiele basis voor volwassenheid op het terrein van werk & inkomen, onderwijs, welzijn, netwerk & vrije tijd. Daarbij gaan we uit van de wensen, de mogelijkheden en het tempo van deze jongeren zelf. We willen deze jongeren zelf meer regie en verantwoordelijkheid daarin geven.

Ondersteuning van jongvolwassenen houdt niet op bij 18. We werken samen aan doorlopende en integrale ondersteuning van kwetsbare jongvolwassenen om een stabiele basis te bereiken in volwassenheid. Dat vraagt ontwikkeling van het vakmanschap en de samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines, en het organiseren van integrale en doorlopende ondersteuning. Zo leveren we met elkaar het maatwerk dat voor deze kwetsbare jongeren nodig is.

Integrale aanpak

De integrale samenwerking van de Landelijke Aanpak 16-27 is erop gericht om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het bereiken van een stabiele basis op de leefdomeinen onderwijs, netwerk & vrije tijd, werk & inkomen, wonen en welzijn op weg naar volwassenheid. Als samenwerkingsverband weten we meer en bereiken we meer. Meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren. Vanuit hun eigen expertise werken de aangesloten kennisinstituten, landelijke branche- en beroepsverenigingen en gemeenten samen binnen Landelijke Aanpak 16-27. 

Waarom richten we ons op jongeren tot 27 jaar?

Er zijn natuurlijk verschillende visies op levensfases en wanneer we de grens moeten trekken. Vanuit onze samenwerking is gekozen voor het 27ste levensjaar, omdat dit goed aansluit bij participatiewet, waarin jongeren tot 27 jaar een wachttijd van vier weken hebben voor het ontvangen van een uitkering. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de hersenen door tot minimaal 25 jaar. Dit heeft invloed op emotie-beheersing, beïnvloeding door leeftijdsgenoten, slaapritme en lerend vermogen.

Ook als we kijken naar de zes leefdomeinen waar we ons op richten, zien we dat veel belangrijke transities in het leven van de jongeren zich voordoen tussen hun 23ste en 30ste levensjaar. Hieronder staan een aantal feiten en cijfers op een rij die dit laten zien. De combinatie van deze kenmerken maakt dat de leeftijdsgrens van 27 jaar goed aansluit bij de beoogde doelgroep.

  • Onderwijs: Veel jongeren zitten tot hun midden-twintigste jaren in het onderwijs. Dit zien we terug als we kijken naar op welke leeftijd het grootste deel van de studenten hun vervolgopleiding afrondt. In 2018/2019 was ruim 80% van de studenten die hun mbo-opleiding afrondde tussen de 17 en 25 jaar. In het hbo was 80% van de studenten die hun bacheloropleiding afrondde tussen de 20 en 27 jaar. In het wo zit de 80% tussen de 20 en 24 jaar. Dit is een indicatie dat veel jongeren tot hun 27ste nog een opleiding volgen. Dit betekent ook dat veel jongeren dan nog gebruik maken van studiefinanciering.
  • Veiligheid: Jongeren onderin de twintig zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Vergeleken met andere leeftijdsgroepen worden met name 18-25 jarigen vaak geregistreerd als verdachte van een misdrijf, namelijk 203 op de 10.000 mensen. Daarnaast geldt de adolescentiestrafrecht die van toepassing is op jongeren van 16 tot 23 jaar.
  • Wonen: De gemiddelde leeftijd dat jongeren uit huis gaan ligt rond de 25 jaar.
  • Netwerk en vrije tijd: De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen ligt rond de 30 jaar. We kunnen er vanuit gaan dat hun sociale leven hiermee flink verandert.
  • Werk en inkomen: Veel jongeren zijn pas laat economisch zelfstandig. Ongeveer de helft van de 25-jarigen is economische zelfstandig, terwijl ongeveer driekwart van de 29-jarigen dit is. Het aandeel economisch zelfstandigen binnen een leeftijdsgroep blijft vanaf ongeveer 29 jaar ongeveer gelijk. Ook weten we dat zo’n 60% van de jongeren een tijdelijk contract heeft. Dit percentage neemt vanaf 27 jaar sterk af.
  • Zorg: Voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar geldt nog specifieke wetgeving binnen de zorg. Zo geldt de Wajong tot 30 jaar en kunnen jongeren tot 23 jaar nog gebruik maken van verlengde jeugdhulp. We weten ook dat depressies relatief vaak voorkomen onder jongeren in de leeftijd 18 tot 34 jaar.

Heb je een vraag, opmerking of aanvulling? 

Stuur een mail naar info@16-27.nl. Wij streven ernaar je bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden.