Voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters gaan van school gaan zonder een diploma dat hen kansen biedt op de arbeidsmarkt. Spijbelen kan leiden tot voortijdig schoolverlaten en thuiszitten. Wanneer een jongere stopt met zijn opleiding zonder een diploma te halen en niet doorstroomt naar een andere onderwijssoort spreken we van schooluitval. Degenen die niet terug naar school gaan, worden vroegtijdig schoolverlaters (vsv’ers) genoemd. Zij zijn niet in het bezit van een mbo niveau 2, havo of vwo-diploma en beschikken daarom niet over een startkwalificatie. Verschillende factoren vergroten de kans dat jongeren voortijdig de school verlaten

Een risico voor het vinden en behouden van werk

Voortijdig schoolverlaten is een groot risico bij het vinden en behouden van werk: jongeren zonder startkwalificatie vinden veel moeilijker een baan dan jongeren die deze wel hebben behaald. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) pakt in regionaal verband het voortijdig schoolverlaten van niet leerplichtige jongeren aan.

Wettelijk gezien is de gemeente verantwoordelijk voor het in beeld brengen en houden van voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) en hen terug te leiden naar onderwijs. Scholen zijn verplicht om zowel de leerplichtige, als ook de niet leerplichtige vsv'ers tot 23 jaar zonder startkwalificatie te melden bij de gemeente waar die leerling staat ingeschreven, of bij een ander regionaal afgesproken meldpunt. Samen stellen zij een regionaal programma op met maatregelen om vsv te bestrijden. Omdat niet elke gemeente in staat is om de problematiek van voortijdig schoolverlaten zelfstandig adequaat aan te pakken, werken gemeenten samen in de RMC-regio. Dit is een door het Rijk aan gemeenten opgelegde verplichting om in regionaal verband voortijdig schoolverlaten van niet meer leerplichtige jongeren aan te pakken. Ze ondersteunt en vult aan op het werk van de leerplichtambtenaren.