Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.

Praktijkvoorbeeld

Combinatiefunctionaris arbeid helpt jongeren aan het werk te houden

De gemeente Arnhem en de scholen van De Onderwijsspecialisten werken nauw samen om jongeren niet alleen aan het werk te helpen, maar ook aan het werk te houden.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Financieel spreekuur ROC Nijmegen

ROC Nijmegen en de gemeente Nijmegen werken samen in een wekelijks financieel spreekuur voor mbo-studenten. Doel: laagdrempelige ondersteuning bieden aan studenten met schulden en/of vragen of zorgen over hun financiële situatie. Het roc biedt daarnaast financiële ondersteuning via het Studentfonds.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Begeleiding naar werk voor afgestudeerde mbo'ers

Voor jongeren met een mbo-2-diploma is de stap naar werk vaak lastig. In acht regio's wordt daarom geëxperimenteerd met langdurige begeleiding van deze jongeren na het behalen van hun diploma. In Zuidoost-Drenthe zijn gemeente en ROC positief.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongerencoach gemeente Enschede

De jongerencoach werkt met jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie, die niet naar school gaan en weinig tot geen inkomen hebben of een uitkering ontvangen. Ze hebben op dit moment geen andere coach/regisseur bij de gemeente of onderwijs.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

2BE! — meer kansen voor jongeren in Noord-Groningen

Met 2BE! maken jongeren die zonder perspectief thuis zitten een nieuwe start in hun leven. Het project brengt partijen vanuit onderwijs, werk, zorg, welzijn en gemeenten bij elkaar. 'We moeten dit samen doen.'
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Gemeente Enschede — interne samenwerking gemeente

Een integrale aanpak 16-27 vraagt niet alleen samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners, maar ook binnen gemeenten. Hoe komen ambtenaren, beleidsafdelingen en wethouders, met eigen portefeuilles, aandachtsgebieden en opdrachten, tot een samenhangende aanpak?
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen

Het begeleid leren-project is een voorbeeld van zorg dichtbij de doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het mbo met psychische problemen, om zo schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen. Jimmy (19) volgt het begeleid leren-traject van de Academische Werkplaats Utrecht.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Praktijkonderwijs en jeugdhulp in Amsterdam

In dit praktijkvoorbeeld staat de Amsterdamse aanpak om praktijkonderwijs en jeugdhulp goed op elkaar te laten aansluiten beschreven. De aanpak is bekeken vanuit vier perspectieven: onderwijs, jeugdhulp, gemeente en ouders.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Klas als Werkplaats

Eén vaste ondersteuner in de klas voor vragen die het onderwijs overstijgen, van gezondheidsproblemen en schulden tot verzuim en psychische klachten. Door het inzetten van een schoolmaatschappelijk werker, trajectbegeleider of een jeugdhulpverlener als zogeheten ‘KAW-er’ probeert het Rotterdamse Albeda College sinds 2014 voor eerstejaars studenten de drempel naar hulp te verlagen en schooluitval te voorkomen.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Programma voor jongeren met psychische problemen

Hoe voorkomen we dat jongeren door psychische problemen vroegtijdig het mbo verlaten en ze hun opleiding niet afmaken al het weer beter gaat? Als antwoord op die vraag bedacht het Graafschap College in Doetinchem samen met de ggz en de jeugdzorg in de regio het programma JongLeren. Het programma helpt jongeren met psychische problemen om tijdens de behandeling te blijven leren en zo snel mogelijk de draad van het mbo weer helemaal op te pakken.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongerenwerk in het voortgezet onderwijs

In steeds meer gemeenten werken het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen om bij te dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jongeren. Deze samenwerking is er in verschillende vormen. Het Lectoraat Youth Spot heeft vijf praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk uitgewerkt. 
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

S-Team vergroot zelfredzaamheid en zelfbewustzijn

Hoe help je jongeren met hun opleiding een goede basis voor hun toekomst te leggen als ze binnen en buiten de school worstelen met problemen? Door onderwijs en hulpverlening te integreren, bewijst het S-Team onder andere op twee locaties van ROC Friese Poort in Leeuwarden.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Interne zorgstructuur met centrale rol voor schoolmaatschappelijk werk

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen op het mbo tijdig de zorg krijgen die ze nodig hebben? Het Summa College in Eindhoven heeft een interne zorgstructuur opgezet waardoor zorgcoaches via het zorgteam snel kunnen overleggen en actie kunnen ondernemen. Dat doen zij samen met de externe partners die in de school aanwezig zijn: schoolmaatschappelijk werk, ggz, leerplichtambtenaren en op afroep de GGD. Door de korte lijnen kunnen de middelen uit het door de gemeente gefinancierde vsv-project efficiënt besteed worden.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

School-ex-programma

Met het School-ex-programma begeleidt het Graafschap College kwetsbare studenten op hun weg naar de arbeidsmarkt. Jobcoaches ondersteunen jongeren bij het solliciteren en zetten hun netwerk in het regionale bedrijfsleven in. Deze begeleiding wordt steeds meer het onderwijs ingebracht, met sollicitatietrainingen en arbeidsmarktgerichte modules in het niveau-1-onderwijs.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongeren duurzaam aan het werk met een praktijkverklaring

Oost-Groningen is een van de regio's die deelnemen aan de 'pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo'. Gemeenten, mbo-scholen, UWV en bedrijven werken hierin samen om kwetsbare jongeren de kans te geven werk te krijgen en vooral te behouden. Praktijkleren wordt ingezet om jongeren toe te leiden naar werk, of om- of bij te scholen.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongeren duurzaam aan het werk met een praktijkverklaring

Oost-Groningen is een van de regio's die deelnemen aan de 'pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo'. Gemeenten, mbo-scholen, UWV en bedrijven werken hierin samen om kwetsbare jongeren de kans te geven werk te krijgen en vooral te behouden. Praktijkleren wordt ingezet om jongeren toe te leiden naar werk, of om- of bij te scholen.
Lees meer