Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zitten nog volop in hun ontwikkeling. In deze leeftijdsfase verandert er veel. Ze maken vanuit het voorgezet onderwijs de stap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Het volgen van onderwijs en het behalen van een diploma is de basis voor participatie in de samenleving. Daarnaast zijn de vaardigheden die jongeren op school ontwikkelen, zoals het opdoen van kennis en het ontwikkelen van autonomie, zelfredzaamheid en werknemersvaardigheden belangrijk voor een gelukkige en zinvolle invulling van hun leven.

Veel jongeren hebben steun nodig bij het organiseren en plannen van onderwijs in combinatie met vrije tijd en werk, maar ook bij het regelen van hun financiën en studiekeuze. Er wordt een groot beroep gedaan op jongeren waardoor ze prestatiedruk ervaren en naast school ook nog geld willen of moeten verdienen.

Vervolgstap niet altijd makkelijk

De stap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt is niet voor iedere jongere even makkelijk. Zeker wanneer er veel tegenslagen zijn in het leven van de jongere, hij geen dak boven zijn hoofd heeft, er geen zekerheid is over inkomen of het inkomen van het gezin niet toereikend is, hij psychische problemen heeft of wanneer er problemen zijn in de thuissituatie. Dit zijn vaak redenen waardoor jongeren slechter presteren of afhaken op school.

Praktijkvoorbeeld

Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen

Het begeleid leren-project is een voorbeeld van zorg dichtbij de doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het mbo met psychische problemen, om zo schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen. Jimmy (19) volgt het begeleid leren-traject van de Academische Werkplaats Utrecht.
Lees meer

Voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2017-2018 verliet 1,89% (25.574) van de jongeren hun school zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma, of minimaal een mbo-2 diploma. Jongeren zonder startkwalificatie worden ook wel voortijdig schoolverlaters genoemd (vsv). Bij deze jongeren spelen er vaak problemen op meerdere leefdomeinen. Bij de overstap naar de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs is het daarom belangrijk dat deze jongeren in beeld blijven bij een vaste contactpersoon en er afspraken gemaakt worden zodat deze overstap goed verloopt.

Risico's voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaten is een groot risico voor het vinden en behouden van werk. Jongeren zonder startkwalificatie vinden moeilijk een baan. Ook is de kans op een slechtere gezondheid en crimineel gedrag groter. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) pakt in regionaal verband het voortijdig schoolverlaten (vsv) aan.

Bron: Onderwijs in cijfers, Platform31, Politie