Transformatieplannen jeugdregio's en jongvolwassenen

Alle 42 jeugdregio’s hebben een regionaal transformatieplan ingediend om een impuls te geven aan de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. Om kennisuitwisseling te stimuleren staan alle transformatieplannen online.

Overzichtsrapport

Van de transformatieplannen is een overzichtsrapport opgesteld. Dit rapport geeft inzicht in de 42 transformatieplannen langs de zes verschillende actielijnen uit het programma Zorg voor de Jeugd.
Het rapport stelt vast dat de jeugdzorgregio's voortbouwen op de lijn die regionaal is ingezet. Voor een groot deel van de transformatieplannen geldt dat deze een breed scala aan thema's en ontwikkelvoorstellen omvatten.
Uit de transformatieplannen is ook af te leiden dat er een groot gedeeld besef is dat het tijd is voor een volgende stap in de ontwikkeling van de jeugdhulp. Een randvoorwaarde voor het maken van een duurzame transformatiebeweging is dat in de regio's 'de basis op orde' is.

Aandacht voor jongvolwassenen binnen de transformatieplannen

Actielijn 4 binnen het programma Zorg voor de Jeugd richt zich op jongvolwassenen: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden. In 19 transformatieplannen wordt specifiek aandacht besteed aan deze actielijn. De drie hoofdthema's zijn:

  1. Betere begeleiding van jongeren (o.a. inzet toekomstplan, integraal aanbod, eenduidige route);
  2. Ontwikkeling van woonvoorzieningen richting zelfstandigheid;
  3. Inzetten van sociale netwerkstrategieën zoals een coach of JIM.

Een veel genoemd instrument voor een betere begeleiding van jongeren is om tijdig (vanaf het 16e levensjaar) een toekomstplan op te stellen. Veel regio's geven aan het gebruik van het toekomstplan te willen verbeteren door samen met de jongeren te kijken hoe het doorontwikkeld kan worden. De doelgroep LVB-jongeren krijgt ook speciale aandacht in sommige transformatieplannen. Regio’s zijn daarin op zoek naar oplossingsrichtingen voor het vormgeven van langdurige regie/ betrokkenheid.

Transformatiefonds – en plan

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is gezamenlijk door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Uitgangspunt van het Transformatiefonds is dat inzet hiervan bijdraagt aan de doelstelling van het ´Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’: ‘De jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds moet een jeugdzorgregio een meerjarig transformatieplan indienen.

Bekijk de transformatieplannen op VNG.nl