Jongeren zonder werk en opleiding

Deze cijfers maken inzichtelijk hoeveel jongeren er per arbeidsregio tussen de 16 en 27 jaar niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling of geen baan hebben. De internationale term voor deze groep is NEET: Not in Employment, Education or Training. 

Het is wenselijk dat zoveel mogelijk jongeren participeren in de samenleving. Met deze cijfers kunt u in beeld brengen hoeveel jongeren in uw regio zonder werk en opleiding zitten. Ook is inzichtelijk gemaakt welke jongeren hier voornamelijk kans op maken. De cijfers kunt u gebruiken in het gesprek met bijvoorbeeld schoolbesturen, werkgevers en zorginstellingen. Zij kunnen meedenken over de wenselijke of noodzakelijke preventieve maatregelen die kunnen worden ingezet om risico’s in de ontwikkeling van deze jongeren vroegtijdig te signaleren en de juiste ondersteuning in te zetten.

Over deze cijfers

De resultaten zijn gebaseerd op berekeningen van het Nederlands Jeugdinstituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende alle jongeren van 16-27 jaar oud, hun sociaal-economische categorie en hun achtergrond in onderwijs en jeugdzorg.